ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
อบจ.ชัยนาท   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท
  โทร. 0-5647-6567
 
 
ข้อมูลของ อบจ.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลด้านการบริหาร - การปกครอง
 • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านสังคมท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 • หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
     
 • เทศบาลในเขต อบจ. ชัยนาท
 • อบต.ในเขต อบจ. ชัยนาท
 • เว็บไซต์ อบจ. ชัยนาท
     
   
  นายก อบจ.
    นายอนุสรณ์ นาคาศัย
     
   
  รายชื่อสมาชิกสภาจังหวัด
    1.  นายสมชาย โรจน์วิบูลย์ชัย  --  อำเภอเมือง
  2.  นายยงยุทธ์ นุสสะ  --  อำเภอเมือง
  3.  นายอนุสรณ์ นาคาศัย  --  อำเภอเมือง
  4.  นายอธิปพงษ์ จันทร์ครุธ  --  อำเภอมโนรมย์
  5.  นางปิยะ ทองวัฒนา  --  อำเภอวัดสิงห์
  6.  นายประสิทธิ์ จิตรจุน  --  อำเภอวัดสิงห์
  7.  นายทรงพล แสงสว่าง  --  อำเภอสรรคบุรี
  8.  นายมานพ สุธีรชูเกียรติ  --  อำเภอสรรคบุรี
  9.  นายมานัส สกุลงาม  --  อำเภอสรรคบุรี
  10.  นายวิชาญ วงษ์พาณิช  --  อำเภอสรรคบุรี
  11.  นายสยาม วงศ์เส็ง  --  อำเภอหันคา
  12.  นายกิตตกศักดิ์ วิมลอนุพงษ์  --  อำเภอหันคา
  13.  นางสาวน้ำอ้อย เจริญยศ  --  อำเภอหันคา
  14.  นายศักดิ์สิทธิ์ สงฆ์ประชา  --  อำเภอหันคา
  15.  นายนาวิน พยัคมาก  --  อำเภอหนองมะโมง
  16.  นายสมชัย ชัยรัตนงามเดช  --  อำเภอเนินขาม
     
     
  Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
  บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
   56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
  about us
  contact us
  Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved