ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
อบจ.สุรินทร์   อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
  โทร. 0-4451-1975
 
 
ข้อมูลของ อบจ.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลด้านการบริหาร - การปกครอง
 • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านสังคมท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 • หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
     
 • เทศบาลในเขต อบจ. สุรินทร์
 • อบต.ในเขต อบจ. สุรินทร์
 • เว็บไซต์ อบจ. สุรินทร์
     
   
  นายก อบจ.
    นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ
     
   
  รายชื่อสมาชิกสภาจังหวัด
    1.  นายทวีสุข เหลืองสกุลไทย  --  อำเภอเมือง
  2.  นายปกรณ์ มุ่งเริญพร  --  อำเภอเมือง
  3.  นางสาววันทกานต์ อมรกาญจนวัฒน์  --  อำเภอเมือง
  4.  นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์  --  อำเภอท่าตูม
  5.  นายแงะ จินันทุยา  --  อำเภอปราสาท
  6.  นายวีระวัฒน์ ศรีศรยุทธ  --  อำเภอปราสาท
  7.  นายมนูน เกษอินทร์  --  อำเภอกาบเชิง
  8.  นายสุระเด่น กำลังหาญ  --  อำเภอรัตนบุรี
  9.  นายดนัย ประธาน  --  อำเภอศีขรภูมิ
  10.  นางสมฤดี ประธาน  --  อำเภอศีขรภูมิ
  11.  นายวีระ พิษณุวงษ์  --  อำเภอสังขะ
  12.  นางสาวชุติกาญจน์ ตาเลิศ  --  อำเภอสังขะ
  13.  นางรื่นฤดี เตียวเจริญโสภา  --  อำเภอสังขะ
  14.  นายตั้งจดิษฐ์ สภารัตน์  --  อำเภอพนมดงรัก
     
     
  Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
  บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
   56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
  about us
  contact us
  Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved