ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
 
 


นายกเทศมนตรี ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546


        1. มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2545 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้น 4 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
        2. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2545 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
            2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
            2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกรัฐสภา (ในวาระแรก 4 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ใช้บังคับไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
            2.3 ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
            2.4 เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
            2.5 รองนายกรัฐมนตรี นายกเทศมนตรี สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จากผู้ที่มิได้เป็น สมาชิกสภาเทศบาล ตามเกณฑ์ดังนี้ คือ เทศบาลตำบลไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมืองไม่เกิน 3 คน เทศบาลนครไม่เกิน 4 คนสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษานายก เทศมนตรีและ เลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ ดังนี้ เทศบาลตำบล รวมกันไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมือง รวมกันไม่เกิน 3 คน เทศบาลนคร รวมกันไม่เกิน 5 คน
        3. อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
            3.1 ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการ ได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
            3.2 สภาเทศบาลไม่สามารถลงมติให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้
            3.3 ในที่ประชุมสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี และมีสิทธิเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย ทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ
            3.4 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาล
และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    กรณีที่ไม่มีประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล
หรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา 24


        1.1 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน นายกเทศมนตรีดำเนินการไปก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ และเมื่อได้
เลือกประธานสภาเทศบาล แล้วให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ
        1.2 ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลทันทีไม่ได้ นายกเทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติชั่วคราว
ได้เมื่อรับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลแล้วให้ใช้บังคับได้ ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้นำเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติ ถ้าสภาอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าไม่อนุมัติเป็นอันตกไป แต่ไม่กระทบถึงกิจการระหว่างที่ใช้เทศบาลบัญญัติชั่วคราว
        1.3 สภาเทศบาลเป็นฝ่ายพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และอื่น ๆ ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอ


 

กรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หรือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม


        1. ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ 15 คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ตั้งประธาน
กรรมการแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด หากไม่เสร็จให้ประธารกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
        2. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะส่งร่างเทศบัญญัติให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้เสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อ
สภาเทศบาล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง หากนายกเทศมนตรีไม่ดำเนินการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงาน ต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ส่วนสภาเทศบาลต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างจากนายกเทศมนตรี หากไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบ ให้ตกไปและให้ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปก่อนและให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล

 

 

 
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved