ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
 
 
 

การปกครองท้องถิ่น

การปกครองท้องถิ่น
หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลให้อำนาจหรือการกระจายอำนาจไปให้หน่วยปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องที่และชุมชนโดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบ มีอิสระในการใช้ดุลยพินิจมีเจ้าหน้าที่และงบประมานในการดำเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาคแต่องค์กรปกครองท้องถิ่นก็มิได้มีอธิปไตยในตัวเอง ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง ตามวิธีที่เหมาะสมการปกครองท้องถิ่น มีหลายรูปแบบแต่ที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด คือ เทศบาล

ความหมาย
การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจ หรือกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นหนึ่ง จัดการปกครองและดำเนินกิจการ บางอย่าง เพือผลประโยชน์รัฐและผลประโยชน์ของ ท้องถิ่น

หลักการ
1.เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น โดยกฎหมายมีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน
2.มีอำนาจอิสระในการบริหารงาน
3.มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง
4.คณะผู้บริหารองค์กรได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
1.เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
2.ประหยัด
3.แบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง
4.เป็นโรงเรียนฝึกหัดสอนประชาธิปไตยให้กับประชาชน

ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
1.ช่วยในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีที่สุดกว่าคนภายนอก
2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เท่ากับเป็นการฝึกฝนประชาชนได้รู้การปกครองระดับชาติ
3.แบ่งเบาภาระด้านการเงินและอัตรากำลังคน
4.หากท้องถิ่นมีความมั้นคงแข็งแรง และมีเสถียรภาพประชาชนย่อมมีความเชื่อมั้นต่อผู้บริหารฯ และมีความรับผิดชอบต่อประชาชน
5.นอกจากเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลแล้ว ยังผึกให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง

ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง (กระทรวงมหาดไทย)
ถือหลักที่ว่า Local Government is creature of State (การปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นโดยรัฐหยิบยื้นให้)

วัตถุประสงค์ในการควบคุม
1.ป้องกันองค์กรท้องถิ่นบริหารงานผิดพลาด อาจมีผลกระทบต่อประเทศชาติ
2.ให้มีการบริหารงานที่ได้มาตรฐาน
3.ส่งเสริมการบริหารให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

มาตรฐานในการควบคุม
1.โดยกฎหมาย
2.โดยการตรวจสอบ
3.โดยการยุบสภาท้องถิ่น
4.โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน
5.โดยกำหนดระเบียบทางการคลัง
6.โดยกระบวนการในการวางแผนให้สอดคล้องกับแผนชาติ

วิธีการควบคุมของรัฐบาลกลาง (โดยการการมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม)
1.ด้านคัวบุคคล เกี่ยวโยงกับ
    - สมาชิกสภาเทศบาล-ยุบ/ถอดถอน
    - คณะเทศมนตรี-ถอดถอน/ยับยั้งการปฏิบัติได้
    - พนักงานเทศบาล-ออกระเบียบควบคุมหรือเรียกมาสอบถาม
2.ด้านการเงิน
    - งบประมาน-การกำหนดประเภทรายได้
    - เงินอุดหนุน-การจัดสรรให้ตามความจำเป็น
    - รายจ่าย-เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาน
3.ด้านกิจการ
    - การตราเทศบัญญัติต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
    - การตรวจสอบกิจการ
    - การเพิกถอนและระงับการปฏิบัติ

ปัญหา
1.ประชาชนขาดความสนใจ (ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง)
2.ท้องถิ่นขาดความเป็นระเบียบอิสระในการบริหารงาน
3.รายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารงาน
4.มีการควบคุมจากส่วนกลางมากเกินไปทั้งในเรื่อง บริหารการคลังและบุคคล
5.การจัดตั้งหรือขยายเขตท้องถิ่นกระทำได้ยากมาก

 
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved