ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
 
 
หน้า 1/1

สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

    หน้าที่ของสถานธนานุบาล
    รับจำนำทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชน เช่น ทอง เพชร นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำระยะเวลานาน (4 เดือน ผ่อนผัน 30 วัน)

    อัตรดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาล
    1. เงินต้นไม่เกิน 500 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
    2. เงินต้นเกินกว่า 500 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
    3. เงินต้นเกินกว่า 3,000 บาทแต่ไม่เกิน 30,000 บาท2,000 บาทแรก คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ต่อเดือนส่วนที่เกิน 2,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

หน้า 1/1
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved