ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
 
 
หน้า 4/4     1 | 2 | 3 | 4

กองคลัง (ต่อ)

ภาษีป้าย
   ภาษีป้าย    เป็นภาษีระดับท้องถิ่นที่ต้องชำระเป็นรายปีโดยเก็บจากหน่วยธุรกิจที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคและคำนวณ เก็บจากป้ายโฆษณาสินค้า แสดงสถานประกอบกิจการ และชื่อของธุรกิจ

   ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น หรือเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำโดยวิธีอื่น

   ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณา อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีทั้งสิน

กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่
   ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากที่ดิน เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีในราคาปานกลางของที่ดินปีละครั้ง ตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่ที่มีแม่น้ำ

   เจ้าของที่ดิน คือ บุคคลคณะบุคคล ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ใน ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

   ราคาปานกลางของที่ดิน คือ มูลค่ากลางของที่ดินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งถึงกำหนดโดย คณะกรรมการ ปกติกระทำ 4 ปี ต่อ 1 ครั้ง

   ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ คือพื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่ที่มีน้ำซึ่งบุคคลธรรมดาหรือ คณะบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนจะต้องเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

   การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน
   1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ให้ผู้รับประเมินแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด. 2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
   2. ภาษีป้าย
ภาษีในเดือน มีนาคมของทุกปี ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ป 1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่
   3. ภาษีบำรุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เป็นรายการแปลงตามแทนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือน มกราคมของปีแรกที่มีการตีราคา ปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 (แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น) ปีต่อมาให้ชำระภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี

   ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ 4 ปี/ครั้ง
ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

หน้า 4/4     1 | 2 | 3 | 4
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved