ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
 
 
หน้า 1/1

งานประปา

งานการประปา

    ความรู้เกี่ยวกับการประปา
    ประชาชนใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคบางส่วน (บริเวณถนนพหลโยธิน) และใช้น้ำประปาบาดาลของเทศบาล เป็นส่วนใหญ่ จำนวนผู้ใช้น้ำปัจจุบัน 2,242 ราย ซึ่งเทศบาลมีบ่อประปาบาดาล จำนวน 15 บ่อ ขนาด 20 ลบม. จำนวน15 บ่อ ขนาด 20 ลบม. จำนวน 3 บ่อ ขนาด 40 ลบม. จำนวน 6 บ่อ และขนาด 50 ลบม. จำนวน 6 บ่อ

    อัตราค่าบริการน้ำประปา

    ค่าน้ำประปา ลูกบาศก์เมตรละ 4 บาท
    >ค่ารักษามาตรวัดน้ำต่อเดือน 5 บาท

    หลักฐานการขอติตั้งน้ำประปา
    1. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
โดยยื่นคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา ณ งานการประปาเทศบาลเมืองท่าโขลง

    การขอนุญาติติดตั้งน้ำประปาชั่วคราว
หลักฐาน
    1. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. สำเนาใบอนุญาติก่อสร้าง
โดยยื่นคำร้องของติดตั้งน้ำประปา ณ งานการประปาเทศบาลเมืองท่าโขลง

การขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด
โดยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนมาตวัดน้ำประปา ณ งานการประปาเทศบาลเมืองท่าโขลง

ประมาณการค่าใช้จ่าย
    - ค่าธรรมเนียม 50 บาท
    - ค่ามาตรวัดน้ำ (ตามขนาด) บาท

การขอตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เมื่อสงสัยว่ามาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน
โดยยื่นคำร้องขอให้เทศบาล ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าตรวจสอบครั้งละ 50 บาท

หน้า 1/1
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved