ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖


สารบัญ

    หน้า
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
    (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
1
  หมวดที่ ๑ สภาตำบล 2
     ส่วนที่ ๑ สมาชิกสภาตำบล 2
     ส่วนที่ ๒ อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล 4
     ส่วนที่ ๓ รายได้และรายจ่ายของสภาตำบล 5
     ส่วนที่ ๔ การกำกับดูแลสภาตำบล 6
  หมวดที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 7
     ส่วนที่ ๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 8
     ส่วนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 10
     ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 12
     ส่วนที่ ๔ รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล 13
     ส่วนที่ ๕ การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล 14
  บทเฉพาะกาล 15
 
     
     
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved