ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร

 

 

ร่างตัวอย่าง
การจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) พ.ศ 2544

(2.) ปก/สารบัญ/คำนำ


ระบบการควบคุมภายใน

  

 


องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

สารบัญ

  หน้า
1. การควบคุมภายในด้านการจัดการ
1
2. การควยคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
7
3. การควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
13
4. การควยคุมภายในด้านการเงิน
18
5. การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ
23

  ภาคผนวก
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของอบต.สุเทพ
คณะทำงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของอบต.สุเทพ

 

 

 


 

คำนำ

               ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป อันมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดขึ้น และการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้

               เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212 / ว.187 ลงวันที่ 22 มกราคม 2545 จึงได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ         
ตุลาคม 2545                    

 

 
   

 

 
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved