ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร

                      


ตัวอย่างหนังสือถึง ก.ถ.


เขียนที่ทำการองค์การบริ หารส่วนตำบล …….
เลขที่ หมูที่ ถนน           
อำเภอ     จังหวั ด    รหัสไปรษณีย์
กันยายน 2545          
          


เรื่อง ขอให้พิจารณาระงับการบังคับใช้มาตรฐานทั่วไป และมติ ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
กราบเรียน    ประธานคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น
อ้างถึง    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2542 มาตรา 34 และมาตรา 37
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
                             ตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 จำนวน 1 ชุ ด
                         2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 6/2545 จำนวน 1 ชุ ด
                         3. ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลจำนวน 70 สายงาน จำนวน 1 ชุ ด
                         4. โครงสร้างกรอบอัตราตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามขนาดของชั้น อบต. ที่ใช้อยู่ ปัจจุบัน ซึ่ง ก .ท .ได้กำหนดไว้
ก่อนหน้านี้จำนวน 1 ชุ ด
                         5. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 7/2545จำนวน 1 ชุ ด
                         6. เอกสารประชาสัมพันธ์ของ ก .อบต . ลงวั น ที่ 19 สิงหาคม 2545 จำนวน 1 ชุ ด
                         7. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอให้พิจารณาระงับการบังคับใช้มาตรฐานทั่วไป และมติ ของคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ชุ ด
                         ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก .อบต .) ได้ประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 มี เนื้อหาในในข้อกำหนดให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเป็นบรรทัดฐาน
ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ทุกตำแหน่งฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ ปลัดอบต .และหัวหน้าส่วนราชการในอบต.
หมายถึงผู้ดำรงค์ตำแหน่งระดับ 6 (รายละเอียดตามเอกสารที่ ส่งมาด้วย 1) ประกอบมติ ก.อบต . ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2545
เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2545 (รายละ เอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างมาตรฐานกํ าหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลจำนวน 70 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ตามที่ฝ่ายเลขานุ การนำเสนอ โดยเฉพาะกำหนดให้ตำแหน่งผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล (ปลัดอบต .,รองปลัดอบต . และหัวหน้าส่วนราชการ ) เริ่มต้นจากระดั บ 6 ทั้งที่ แต่ เดิมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือ ก .ท . ได้กำหนดไว้ให้เริ่มต้นจากระดับ 3 สำหรับปลัด อบต .,รอง ปลัดอบต .,หัวหน้าส่วนสาธารณสุ ข และหัวหน้าสำนักปลัดฯ และระดับ 2 สำหรับหัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และมีมติใรคราวประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 เห็นชอบกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่ผู้บริหารของ อบต.
ในอบจ. ชั้นใหญ่ และชั้นกลาง มีระดับและคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ให้ย้ายลดตำแหน่งลงหรือโอน(ย้าย) ไปรับตำแหน่งใหม่ ยังอบต.เล็กกว่าเดิม และผู้บริหารอบต. ชั้นเล็กให้สามารถอยู่ในตำแหน่งได้โดยเป็นการรักษาการในตำแหน่ง
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย5)
                        เนื่องจากการประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปและมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลดังกล่าวสร้าง
ความวิตกกังวลใจให้กับพนักงานส่วนตำบลในสายผู้บริหารเป็นอย่างมากเพราะผู้บริการอบต ในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้รับการบรรจุและแต่งจั้งจากบัญชีการสอบแข่งขันของสำนักงาน กท. และของสำนักงาน อ.กท. จังหวัดในปี พ.ศ 2540 มีระดับตำแหน่งอยู่ในระหว่างระดับ 3-5 ทั้งสิ้นเมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้ประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปและมี มติข้างต้นโดยไม่มรบทเฉพาะกาลยกเว้นให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณวันที่ ประกาศมาตรฐานทั่วไปมีผลบังคับใช้หรือ ณ วันที่มีมติสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้อย่างชัดเจนจึงเสมือนว่าผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันมีคุณสมบัติม่ตรงตามมาตรฐานที่ ประกาศใช้
หรือมีมติทำให้ พนักงานส่วนตำบลเสียขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมากแม้ว่า ก.อบต. จะมีหนังสือประทับตราจัด ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งอธิบายเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 6) ก็ยังไม่มีความชัดเจนและไม่มีหลักประกันที่เพียงพอให้พนักงานส่วนตำบลทั่วประเทศได้สบายใจในเรื่องดังกล่าวได้ โดยเฉพาะพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในอบต.ชั้น 1-3 (อบต. ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง)
                        ข้าพเจ้าซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ระดับ 5 ได้ศึกษารายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบบลโดยตลอดพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามาตรฐานทั่วไปที่ อ้างถึง 1 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 6/2545 และครั้งที่ 7/2545 จะมีผลกระทบต่อ
ข้าพเจ้าโดยตรง ดังนั้น จึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาไต่สวนเรื่องดังกล่าว หากปรากฏว่าการประกาศใช้มาตรฐานทั่วไป และการมีมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลไม่เป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าและพนักงานส่วนตำบยลจรงขอท่านได้โปรดพิจารณา ระงับการใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรตำแหน่งลงวันที่ 22 พฤศจิการยน 2544 และมติครั้งที่ 6/2545 และครั้งที่ 7/2545 ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติที่อ้างถึงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อข้าพเจ้าและพนักงานส่วนตำบลทั้งที่อยู่ใน อบต. ขนาดใหญ่หรือขนาดกลางหรือขนาดเล็กโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อไปด้วยดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 7

 
       
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved