ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร


บัญชีสรุปร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
จำนวน 70 สายงาน

ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงานโดยทั่วไป
คุณวุฒิ ก.อบต. กำหนด
1
นักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ระดับ 6,7,8
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน ประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของ แผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของ ประเภท ให้คำปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลในองค์การ บริหารส่วนตำบลและ การบริหารงาน บุคคลของ อบต. ทั้งหมด และดำเนินการเกี่ยวกับการ อนุญาตต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล การบริหาร ส่วนตำบล > งานการศึกษาการเลือกตั้ง 1.ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า นี้ทางรัฐศาสตร์ กฎหมาย การปกครอง การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ (สายงานเดิม ก.อบต. ปรับปรุงใหม่)
2
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ 6,7
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
งานบริหารทั่วไปซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่ จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อ นัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียม เรื่องและเตรียม การสำหรับการประชุม ทำรายงาน การประชุมและ รายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วย งานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ ปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตาม คำสั่งหัวหน้า ส่วนราชการ หรือมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการ ควบคุมและบริหาร งานหลายด้านด้วยกัน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโดยเฉพาะ
1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขา ที่
ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง (สายงานเดิม ก.อบต.ปรับปรุงใหม่)
3
นักบริหารงานการคลัง
ระดับ 6,7
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทาง ด้านบริหารงานการคลังของ อบต. ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมมอบหมายงาน ตรวจสอบประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทางด้านการบริหารงาน การคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์ งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการเงินกู้ งานจัดระดับงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการเสนอแนะและ ให้คำปรึกษาแนะนำ การทำความเห็นและสรุปรายงาน ดำเนินการเกี่ยวกับ การอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของ อบต. และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการ ธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เฉพาะการจัดการทั่ว ไปต้องมีการศึกษา วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทาง อื่นที่ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (สายงานเดิม ก.อบต.ปรับปรุงใหม่)
4
นักบริหารงานช่าง
ระดับ 6,7
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหาร งานออกแบบและก่อสร้างซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ วางโครงการ การรวบรวม และสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ใน งานออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และ ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆ การควบคุมงานก่อสร้าง และซ่อมแซม บำรุง รักษา และติดตาม ผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมควบคุมการ เขียนแบบตลอดจนเป็น ที่ปรึกษาในงานออกแบบ และก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และบริหารงาน ทั่วไปของหน่วยงานซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะ ที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญงานวิศวกรรมต่าง ๆ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือ ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางวิศวกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
(สายงานเดิม ก.อบต. ปรับปรุงใหม่)
5
นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ระดับ 6,7

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหาร สาธารณสุขในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรค การวางแผน การให้บริการสาธารณสุข การสุขศึกษา การประสานงานและ สนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงานและจัดทำงบ ประมาณในการ ดำเนินงานสาธารณสุข และบริการทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานสาธารณสุข การตรวจ ควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และการกระจายแผนงาน สำหรับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนงานการสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการจัดให้มีและสนับสนุนการกำหนด นโยบายสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่มีความรู้หรือความชำนาญและประสบการณ ์ในด้านการสาธารณสุขอย่างสูง

1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สัตวแพทย์ สาธารณสุขมูลฐาน ทันตแพทย์ศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข อนามัย การแพทย์ พยาบาล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย หรือทางอื่นที่ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ (สายงานเดิม ก.อบต.ปรับปรุงใหม่)
6
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับ 6,7
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน ทางด้านสวัสดิการ สังคมในฐานะ หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่มีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การส่งเสริมกีฬา การจัด ให้มีและสนับสนุน กิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริม งานประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด และงานสวน สาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง (ก.อบต. กำหนดเพิ่ม)
7.
นักบริหารงานการศึกษา
ระดับ 6,7
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ ศึกษา ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูต รแบบเรียนทุกระดับ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ ปรับปรุงมาตรฐาน ของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพการจัด และควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทาง การศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริม และเผยแพร่การศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 1.ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือที่ ก.อบต. เทียบได้ให้เป็นทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้ (ก.อบต. กำหนดเพิ่ม)
8.
นักบริหารงานการเกษตร
ระดับ 6,7
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาทางการเกษตรและ
ทางสัตวแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัย ทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ การคิดพันธ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและ รักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อ ควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คำปรึกษาแนะนำปรึกษา ในด้านการเลี้ยงและ รักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนช่วยดูแล อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และ การปฏิบัติการในห้องทดลอง เป็นต้น
และปฏิบัต ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการด้านพัฒนาการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่าง ๆ
1.ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเกษตร
สัตว์แพทย์ การประมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้ (ก.อบต.กำหนดเพิ่ม)

 

 
     
     
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved