นาเหลือง
  www.nalueng.ob.tc/
  อบต.นาเหลือง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  โทร.  0-5460-2584-5
 
หน้าแรก อบต.
 
 หน้าค้นหาข้อมูล อบต.
 หน้าแรก อบต.
 ข้อมูลทั่วไป
  • ข้อมูลทั่วไปของอบต.
  • ข้อมูลประชากร
  ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  • นโยบายและแนวทาง
  • สภา อบต.
  • นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  • ปลัด อบต.และพนักงาน
  • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
  • รายได้ของ อบต.
  • รายจ่ายของ อบต.
  • งบประมาณประจำปี
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการเกษตร
  ข้อมูลด้านสังคมท้องถิ่น
  • กิจกรรม
  ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ร้านอาหารและที่พัก
  หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
  •สถานที่ทางศาสนา
  • สถานพยาบาล
  • สถานศึกษา
 
 

สถานที่ท่องเที่ยว


ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net